Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Ước số hộ, dân số có đến 31/12/2022 chia theo giới tính

Ước số hộ, dân số có đến 31/12/2022 chia theo giới tính
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NINH THÂN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
Số:             /BC-UBND          Ninh Thân, ngày  04  tháng 7 năm 2022
BÁO CÁO
ƯỚC  SỐ HỘ,  DÂN SỐ CÓ ĐẾN 31/12/2022
CHIA THEO GIỚI TÍNH
 
 
   
 
Người
STT Ñôn vò Số hộ
(hộ)
Dân số thời điểm
 31/12/2022
Chia ra
Nam Nữ
  Tổng số 2.441 9.441 4.761 4.680
1 Thôn Chấp Lễ 519 2.060 1.018 1.042
2 Thôn Đại Tập 420 1.782 892 890
3 Thôn Đại Mỹ 387 1.467 744 723
4 Thôn Mỹ Hoán 308 1.102 554 548
5 Thôn Nhĩ Sự 552 2.044 1.047 997
6 Thôn Tân Phong 255 986 506 480
         
Nơi nhận: (VBĐT)   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 - Chi cục Thống kê;   KT. CHỦ TỊCH
  - Lưu:VT, TU.   PHÓ CHỦ TỊCH
           
           
       
           
           
           
      Nguyễn Ninh Khánh
Họ tên*
Email*
Bình luận*
tra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tiep nhan phan anh kien nghiÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner dich vu cong quoc giaTrung tam dịch vu HCC tinh Khanh HoaNộp trực tuyến

5/29/2023 12:31:44 PM

^ Về đầu trang