Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
KIỂM SOÁT TTHC

Thống kê tình hình giải quyết TTHC tháng 9 năm 2021

Thống kê tình hình giải quyết TTHC tháng 9 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH THÂN                                                                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
   

 

   Số:       /BC-UBND                                                                               Ninh Thân, ngày  29  tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO

Thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2021

 

 
 

 

 

 

Lĩnh vực

Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ trực tuyến

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ hủy

Tổng số

Kỳ trươc chuyển sang

Nhận trong kỳ

Đồng ý giải quyết

Từ chối giải quyết

Tổng số

Trong hạn

Trễ hạn

Dừng tính

Tổng số

Sớm hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Sớm hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Bảo trợ xã hội

17

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

0

0

0

Người có công

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

Khen thưởng

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đất đai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chứng thực

37

0

37

0

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hộ tịch

19

0

19

17

18

18

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Liên thông các thủ tục hành chính

26

6

20

26

21

21

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

Tổng cộng

105

6

99

44

77

77

0

0

0

0

0

0

28

28

0

0

0

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã (VBĐT);                                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, TU.

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Ngọc Viên    

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2021 8:48:46 AM

 
Thiết kế website            
 
 
 
 
^ Về đầu trang