Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH THÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 189/QĐ-UBND

Ninh Thân, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2008

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng-thống kê xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Thân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng-thống kê, Ban chỉ đạo ISO, các đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công chức của xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:
- Như Điều 3;

 • - UBND thị xã (B/c);
  - Lưu: VT, BCĐ.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

                                                      Nguyễn Tấn Duy

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ NINH THÂN ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /      /2018

của Chủ tịch UBND xã Ninh Thân)

TT

Tên văn bản tài liệu

Mã hiệu

Lần ban hành

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 

 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

01

 1.  

Chính sách chất lượng

CSCL

01

 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-ISO-01

01

 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-ISO-02

01

 1.  

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-ISO-03

01

 1.  

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-ISO-04

01

 1.  

Quy trình khắc phục

QT-ISO-05

01

 1.  

Quy trình phòng ngừa

QT-ISO-06

01

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo về HTQLCL

QT-ISO-07

01

 1.  

Quy trình vận hành hệ thống Quản lý chất lượng

QT-ISO-08

01

 1.  

Quy trình kiểm soát công văn đi – đến

QT-ISO-09

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

QT-ISO-10

01

 1.  

Quy trình đo lường sự hài lòng của tổ chức công dân

QT-ISO-11

01

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 1.  

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc

QT-TP-01

02

 1.  

Quy trình chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

QT-TP-02

01

 1.  

Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

QT-TP-03

01

 1.  

Quy trình chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

QT-TP-04

01

 1.  

Quy trình sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

QT-TP-05

01

 1.  

Quy trình cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

QT-TP-06

01

 1.  

Quy trình chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-07

01

 1.  

Quy trình chứng thực di chúc

QT-TP-08

01

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QT-TP-09

01

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-10

01

 1.  

Quy trình chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QT-TP-11

01

 1.  

Quy trình đăng ký nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-12

01

 1.  

Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QT-TP-13

01

 1.  

Quy trình đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

QT-TP-14

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh          

QT-TP-15

01

 1.  

Quy trình đăng ký kết hôn

QT-TP-16

01

 1.  

Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-17

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

QT-TP-18

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai tử

QT-TP-19

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động

QT-TP-20

01

 1.  

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

QT-TP-21

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

QT-TP-22

01

 1.  

Quy trình đăng ký giám hộ

QT-TP-23

01

 1.  

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ

QT-TP-24

01

 1.  

Quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi;  bổ sung hộ tịch

QT-TP-25

01

 1.  

Quy trình cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

QT-TP-26

01

 1.  

Quy trình đăng ký lại khai sinh

QT-TP-27

01

 1.  

Quy trình đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

QT-TP-28

01

 1.  

Quy trình đăng ký lại kết hôn

QT-TP-29

01

 1.  

Quy trình đăng ký lại khai tử

QT-TP-30

01

 1.  

Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch

QT-TP-31

01

 1.  

Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT-TP-32

 

02

LĨNH VỰC LIÊN THÔNG

 

01

Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT .LT.01

 

01

02

Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

QT .LT.02

02

03

Quy trình Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

QT .LT.03

01

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTBXH- 01

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp 1 lần

QT-LĐTBXH- 02

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

QT-LĐTBXH- 03

01

 1.  

Quy trình trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng

QT-LĐTBXH- 04

01

 1.  

Quy trình giải quyết trợ cấp hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

QT-LĐTBXH- 05

01

 1.  

Quy trình hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần cho người có công cách mạng

QT-LĐTBXH- 06

01

 1.  

Quy trình mua bảo hiểm y tế cho người có công

QT-LĐTBXH- 07

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 08

01

 1.  

Quy trình đổi hoặc cấp lại bằng "tổ quốc ghi công"

QT-LĐTBXH- 09

01

 1.  

Quy trình xét duyệt và đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

QT-LĐTBXH- 10

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người có công cách mạng

QT-LĐTBXH- 11

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công

QT-LĐTBXH- 12

01

 1.  

Quy trình giải quyết hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, hiện đã về gia đình

QT-LĐTBXH- 13

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và xác nhận hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước

QT-LĐTBXH- 14

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước

QT-LĐTBXH- 15

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 16

01

 1.  

Quy trình xác nhận văn bản đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 17

01

 1.  

Quy trình hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

QT-LĐTBXH- 18

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

QT-LĐTBXH- 19

01

 1.  

Quy trình trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn Lào, Campuchia

QT-LĐTBXH- 20

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

QT-LĐTBXH- 21

01

 1.  

Quy trình xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

QT-LĐTBXH- 22

01

 1.  

Quy trình xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

QT-LĐTBXH- 23

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp truy tặng hoặc tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

QT-LĐTBXH- 24

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

QT-LĐTBXH- 25

01

 1.  

Quy trình thực hiện chế độ trợ cấp môt lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

QT-LĐTBXH- 26

01

 1.  

Quy trình giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

QT-LĐTBXH- 27

01

 1.  

Quy trình trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 28

01

 1.  

Quy trình giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 29

01

 1.  

Quy trình điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 30

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện

QT-LĐTBXH- 31

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

QT-LĐTBXH- 32

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 33

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

QT-LĐTBXH- 34

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

QT-LĐTBXH- 35

01

 1.  

Quy trình chấp thuận cho cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đặt trụ sở tại xã, phường

QT-LĐTBXH- 36

01

 1.  

Quy trình xác nhận đơn xin vay vốn của hộ gia đình có con em là học sinh, sinh viên

QT-LĐTBXH- 37

01

 1.  

Quy trình xác nhận đối tượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học cơ sở

QT-LĐTBXH- 38

01

 1.  

Quy trình cấp giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH- 39

01

 1.  

Quy trình đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

QT-LĐTBXH- 40

01

 1.  

Quy trình  tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa và TTBT& CTXH tx Ninh Hòa

QT-LĐTBXH- 41

01

 1.  

Quy trình  tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa

QT-LĐTBXH- 42

01

 1.  

Quy trình  tiếp nhận trẻ em vào nuôi dưỡng trong TTBTXH Khánh Hòa

QT-LĐTBXH- 43

01

 1.  

Quy trình  tiếp nhận trẻ em vào nuôi dưỡng trong TTBT& CTXH tx Ninh Hòa

QT-LĐTBXH- 44

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

QT-LĐTBXH- 45

01

 1.  

Quy trình giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đối với trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần

QT-LĐTBXH- 46

01

 1.  

Quy trình trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng

QT-LĐTBXH- 47

01

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

 

 1.  

Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

QT-VH-01

01

 1.  

Quy trình công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QT-VH-02

 

 1.  

Quy trình công nhận gia đình văn hóa

QT-VH-03

02

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 1.  

Quy trình cấp sổ vịt chạy đồng

QT-NN-01

01

 1.  

Quy trình xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

QT-NN-02

01

 1.  

Khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

QT-NN-03

01

 1.  

Quy trình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN-04

01

 1.  

Quy trình cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

QT-NN-05

01

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 1.  

Quy trình tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

QT-NV-01

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

QT-NV-02

01

 1.  

Quy trình chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

QT-NV-03

01

 1.  

Quy trình đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

QT-NV-04

01

 1.  

Quy trình tiếp nhận đăng ký người vào tu

QT-NV-05

01

 1.  

Quy trình thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

QT-NV-06

01

 1.  

Quy trình chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

QT-NV-07

01

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QT-NV-08

01

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

QT-NV-09

01

 1.  

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất

QT-NV-10

01

 1.  

Quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

QT-NV-11

01

 1.  

Quy trình xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến

QT-NV-12

01

 1.  

Quy trình phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số

QT-NV-13

01

 1.  

Quy trình bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

QT-NV-14

01

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 1.  

Quy trình tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

QT-TNMT-01

01

 1.  

Quy trình tham vấn ý kiến Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

QT-TNMT-02

01

 1.  

Quy trình xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

QT-TNMT-03

01

 1.  

Quy trình xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

QT-TNMT-04

01

LĨNH VỰC Y TẾ

 

1.

Quy trình cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

QT-YT-01

01

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 1.  

Quy trình thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-01

01

 1.  

Quy trình sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-02

01

 1.  

Quy trình giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

QT-GDĐT-03

01

 1.  

Quy trình đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ đến trường, lớp

QT-GDĐT-04

01

 1.  

Quy trình thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-GDĐT-05

01

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

 1.  

 

Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

QT-ĐĐ-01

01

 1.  

Quy trình đăng ký quyền sự dụng đất lần đầu

QT-ĐĐ-02

01

 1.  

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu (tiếp nhận hồ sơ đầu vào tại cấp xã)

QT-ĐĐ-03

01

 1.  

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

QT-ĐĐ-04

01

 1.  

Quy trình  đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận

QT-ĐĐ-05

01

 1.  

Niêm yết thông tin thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

QT-ĐĐ-06

01

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/26/2019 10:02:52 AM

^ Về đầu trang