Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
UYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ NINH THÂN                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       
   

 

 

 Số: 67/QĐ-UBND                        Ninh Thân, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6 2015;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của UBND xã Ninh Thân ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng-thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                                                      CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ thị xã;

- Đảng ủy xã;

- Lưu: VT.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 4:31:15 PM

^ Về đầu trang