Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019
Ban hành kèm theo Kế hoạch số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã Ninh Thân

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH THÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/QĐ-UBND

Ninh  Thân, ngày 18  tháng 02  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

trên địa bàn xã Ninh Thân

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007 và năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Ninh Thân.

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND xã; Các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thanh tra thị xã (báo cáo);

- TT.Đảng ủy; TT.HĐND xã;

- CT và PCT.UBND xã;

- UBMTTQVN xã, các Đoàn thể xã;

- Lưu: VT.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 4:15:08 PM

^ Về đầu trang