Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Kế hoạch số 13/QĐ-UBND NGÀY 01/02/2019 CỦA UBND xã Ninh Thân

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH THÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /QĐ-UBND

Ninh Thân, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Ninh Thân,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019.

Điều 2. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Văn phòng UBND xã; Trưởng các ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND thị xã;

- Phòng Nội vụ;

- TT.Đảng ủy; TT.HĐND xã;

- CT và PCT.UBND xã;

- UBMTTQVN xã, các Đoàn thể xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, HSCCHC.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       CHỦ TỊCH

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/17/2019 5:49:18 AM

^ Về đầu trang