Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ NINH THÂN                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       
   

 

 

                                                   

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019

của UBND xã Ninh Thân)

 
 

 

 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, thị xã và xã năm 2019, đảm bảo kết quả công tác cải cách hành chính được phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất nhận thức và hành động cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính năm 2019, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xã và chỉ số cải cách hành chính xã Ninh Thân.

2. Yêu cầu

- Nắm bắt, nhận định đúng về tình hình, thái độ, nhận thức chung về CCHC và nhu cầu thông tin của đối tượng tuyên truyền để dự báo, lựa chọn, điều chỉnh nội dung, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả, hướng đến sự đổi mới, dân chủ và thân thiện.

- Công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực, bám sát trọng tâm CCHC của tỉnh và thị xã. Thực hiện theo phương châm: “Mỗi cán bộ, công chức là tuyên truyền viên CCHC”.

- Đảm bảo tính cầu thị, khách quan, minh bạch, kịp thời trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí.

II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

Năm 2019, tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả tích cực đạt được trong công tác tuyên truyền CCHC thời gian qua. Đồng thời quan tâm, chú trọng thêm một số nội dung, hình thức tuyên truyền sau đây:

1. Tuyên truyền CCHC cho cán bộ, công chức

a) Phổ biến quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch CCHC xã Ninh Thân năm 2019, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và thị xã, các văn bản về chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của cơ quan, đơn vị cho toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến đến các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về cải cách hành chính, đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trên các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính có liên quan đến đất đai, doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội, cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện, cấp giấy phép. Tuyên truyền về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và những thông tin, tiện ích của Trung tâm đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

b) Tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

c) Có sự chú trọng, gắn kết, lồng ghép tuyên truyền phù hợp về CCHC trong công tác Đảng – Đoàn thể; các mặt công tác khác như: phổ biến, giáo dục pháp luật; dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác thanh niên; kết hợp tuyên truyền qua phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Đưa nội dung cải cách hành chính một cách thích hợp vào công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đội ngũ thanh niên.

d) Lãnh đạo UBND xã thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với công tác CCHC, kiên quyết phê phán và xử lý nghiêm các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ.

đ) Duy trình đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử. Công bố công khai cá nhân làm tốt và phê bình, xử lý nghiêm các cá nhân hạn chế, yếu kém, vi phạm.

2. Tuyên truyền CCHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp:

a) Tuyên truyền thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính:

- Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của UBND xã.

- Thông báo rộng rãi, công khai địa chỉ đường dây nóng trên trang thông tin điện tử; phân công và tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả lời bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị; đồng thời đăng tải công khai nội dung trả lời trên trang thông tin điện tử theo quy định.

- Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Hỗ trợ dịch vụ công cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào để hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ khi khách hàng nộp; phối họp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống tin nhắn tự động thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ và cung cấp thông tin theo nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Rà soát, đăng ký áp dụng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo chỉ đạo UBND thị xã và hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện thị xã.

b) Tuyên truyền thông qua mạng Internet, mạng xã hội và cổ động trực quan

- Thực hiện đăng tải các văn bản CCHC của cấp trên và của UBND xã trên trang thông tin điện tử ngay sau khi được ban hành. Từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua mạng xã hội và quản lý thông tin chặt chẽ, đúng quy định.

- Tuyên truyền các nội dung về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên màn hình điện tử LED, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Gắn kết các hoạt động tuyên truyền với hoạt động giao lưu văn hóa năm 2019.

- Tiếp tục nâng cao chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên Đài truyền thanh.

- Lồng ghép tuyên truyền CCHC trong tổ chức Hội nghị, hoạt động, nhiệm vụ của UBND xã để thu hút sự chú ý, tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thanh

- Công chức Văn hóa xã hội (phụ trách Văn hóa thông tin) chủ động phối hợp với Đài truyền thanh xây dựng chuyên mục về CCHC và phát định kỳ hàng tuần 02 lần trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

- Thông tin, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức tiêu biểu trong CCHC.

- Chủ động cung cấp tin, bài, tài liệu khi có đề nghị của cơ quan thông tấn, báo chí theo quy định hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBND xã.

- Tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí giám sát, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp đến với các cơ quan nhà nước.

III. PHÂN CÔNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh thực hiện thống nhất các nội dung tuyên truyền tại mục II Kế hoạch này, UBND xã phân công các công chức thực hiện một số hoạt động tuyên truyền CCHC trọng điểm của xã như sau:

1. Văn phòng UBND xã:

- Làm công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính của xã.

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND xã và Chủ tịch UBND xã; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp tin, bài viết về kết quả, hoạt động, việc thực hiện cải cách hành chính gửi về UBND thị xã (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25 hàng tháng.

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch kinh phí tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức” lần thứ 4 – năm 2019 gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 10/4/2019.

2. Tư pháp – hộ tịch:

- Tiếp tục cập nhật, đưa các văn bản, nội dung chỉ đạo CCHC của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thị ủy, UBND thị xã, UBND xã vào nội dung các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

- Tổng hợp báo cáo UBND xã tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã theo quy định; đồng thời gửi Văn phòng UBND xã và Văn hóa thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

3. Văn hóa thông tin:

- Thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các tin, bài về CCHC trên trang thông tin điện tử.

- Tạo lập, sử dụng, quản lý trang mạng xã hội để tuyên truyền cải cách hành chính theo hướng dẫn của phòng Văn hóa thông tin.

- Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện văn hóa xã tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chủ trì, tổ chức truyền thông về dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích, các đề án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đài truyền thanh xã

- Tích cực tham gia, phối hợp nâng cao hiệu quả triển khai tuyên truyền CCHC trên đài; đổi mới nội dung, cách thức thực hiện chuyên mục CCHC đang thực hiện.

- Thông tin, giới thiệu mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức tiêu biểu trong CCHC, các mô hình, sáng kiến tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức” lần 4 năm 2019 của thị xã.

- Hàng tháng viết tin bài về kết quả, hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng các chuyên mục để làm nổi bật những mặt đã làm được, những hạn chế, yếu kém phải khắc phục trong công tác CCHC của UBND xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền, chủ động xác định các nội dung trọng điểm để triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Bảo đảm toàn bộ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân trên địa bàn xã phải được phổ biến nội dung Kế hoạch này.

2. Văn phòng UBND xã tham mưu cho UBND xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền trong báo cáo định kỳ CCHC cho UBND thị xã.

3. Đề nghị UBMTTQVN xã, các tổ chức đoàn thể xã lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC khi xây dựng kế hoạch, giải pháp để cải cách, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để chủ động, tích cực phối hợp, tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị kịp thời cho UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã) để hướng dẫn./.

 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 3:43:56 PM

^ Về đầu trang