Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019
Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã Ninh Thân

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH THÂN

 

 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

trên địa bàn xã Ninh Thân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND

Ngày 18 /02/2019 của UBND xã Ninh Thân)

 

 
 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh), Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã), UBND xã Ninh Thân ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh Ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Thị ủy Ninh Hòa, Đảng ủy xã Ninh Thân về công tác PCTN.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN, tiết kiệm, chống lãng phí; duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp PCTN hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác PCTN; tích cực chủ động phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh – chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN.

- Thực hiện công tác PCTN gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp thục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí nêu tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể thuộc giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 với quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách.

- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường, nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

- Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp PCTN hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn, dể xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN

Thực hiện các quy định của Luật PCTN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN như: Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các lớp tập trung hoặc lồng ghép; Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn và thực hiện quy tắc ứng xử; Kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính; thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức qua tài khoản; hướng dẫn hoặc sửa đổi các văn bản có liên quan đến công tác PCTN đã ban hành nhưng không còn phù hợp.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gồm: Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng phổ biến, tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 01/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương.

Đồng thời phối hợp với các đoàn thể để giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

a. Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của UBND xã, tổ chức công khai minh bạch các hoạt động của UBND xã. Thời gian, hình thức công khai, nội dung công khai thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài hình thức công khai theo quy định, phải công khai trên Trang thông tin địa tử của UBND xã.

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về công khai, minh bạch hoạt động của UBND xã; đối tượng và thời gian kiểm tra phải cụ thể, rõ ràng.

b. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thường xuyên rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên nguyên tắt công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đảm bảo hoạt động hiệu quả hoạt động; có cơ chế và phân công giám sát việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan.

Hằng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ về việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan.

c. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, của cán bộ, công chức; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh. Kết quả thực hiện phải có đánh giá cụ thể trong báo cáo công tác PCTN định kỳ, gửi Thanh tra thị xã.

d) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổ vị trí công tác của cán bộ, công chức tại cơ quan theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

đ) Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo đúng quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh Tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 3660/UBND ngày 20/11/2018 của UBND thị xã về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

UBND xã chủ động tiến hành xác minh Bản kê khai tài sản thu nhập phục vụ cho việc bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Kiểm tra giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản và kịp thời phát hiện việc kê khai không trung thực, không hợp lý; tiến hành xác minh theo quy định.

e)Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình phụ trách.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách và Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 16/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

UBND xã định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện, hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình phụ trách, gửi về phòng Nội vụ.

g) Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

- Về cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ); Chương trình hành động số 12-CTr/TW ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh); Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiện quả quản lý nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục hiện hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục áp dụng, duy trì, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan.

- Về thực hiện phương thức thanh toán:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối thượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ

Văn phòng UBND xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND xã quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

b) Công tác kiểm tra

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 86-KH/TW ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua công tác kiểm tra, các vụ việc liên quan đến tham nhũng được phát hiện phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở kế hoạch này, giao Công chức Văn phòng – thống kê tham mưu triển khai kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung triển khai. Thực hiện báo cáo kết quả kết quả công tác PCTN định kỳ, gửi về Thanh tra thị xã.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch phối hợp với các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã.

3. Công chức Tài chính – kế toán tham mưu UBND xã thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện việc thu chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công đúng quy định.

4. Các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng theo quy định của pháp luật.

5. Công chức Văn hóa – xã hội thực hiện công khai Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn xã; công khai, minh bạch các hoạt động của UBND xã lên Trang thông tin điện tử của xã.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân, yêu cầu các cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát phát sinh kịp thời phản ánh bằng văn bản về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 4:20:15 PM

^ Về đầu trang