Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lịch công tác

Kế hoạch công tác tuần 10/2016 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/3/2016) phường

Kế hoạch công tác tuần 10/2016 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/3/2016) phường

TT

CÔNG TÁC

1

 Họp tổ dân phố, khu phố chuẩn bị công tác tổ chức chuyến giao lưu phường  năm  2016. 

2

 Dự họp nghe triển khai Kế hoạch khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai  đoạn 2016-2020 tại phường.

3

 Họp BTV Đảng ủy phường.

4

 Dự họp về triển khai Nghị quyết TW Đảng tại phường.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Từ Hòa Viễn
9/6/2016 9:50:47 AM

THÔNG BÁO KỲ HỌP LẦN THỨ 2, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015; Chủ tịch HĐND xã Ninh Thân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định triệu tập kỳ họp HĐND xã lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để nghe HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; UBND xã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016; Báo cáo quyết toán tình hình thu chi ngân sách năm 2015; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm, dự toán điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm....... 1. Thời gian: - Kỳ họp diễn ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2016; - Khai mạc kỳ họp lúc 7 giờ 30 cùng ngày. 2. Địa điểm: Hội trường UBND xã Ninh Thân. 3. Nội dung: Dự kỳ họp HĐND xã Ninh Thân lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND xã thông báo cho toàn thể cử tri biết về tham dự./.

Từ Hòa Viễn
9/6/2016 9:53:06 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ NINH THÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:56/KH-UBND Ninh Thân, ngày 20 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn và Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân Căn cứ Kế hoạch số 1645/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2016 – 2019, Sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, UBND xã Ninh Thân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019, cụ thể như sau: I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn trên địa bàn xã Ninh Thân là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp và bầu ra người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Tổ chức bầu cử Trưởng thô, Phó Trưởng thôn phải đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhằm phát huy vai trò nhằm đại diện cho nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và cấp trên giao. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân giám sát, thực hiện các quy định về bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn theo pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. II. QUY TRÌNH BẦU TRƯỞNG THÔN, PHÓ TRƯỞNG THÔN: Thực hiện quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, Tổ dân phó theo quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau: 1. Quy trình bầu Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 - 2019 trên địa bàn Ninh Thân: 1.1Thực hiện công tác bầu cử: Ngày 26/8/2016, trước 20 ngày bầu cử Trưởng thôn, Chủ tịch UBND xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn (ngày bầu cử ngày bầu cử là ngày 18/9/2016); Chủ trì phối hợp với Ban thường trực Mặt trận TQVN xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai công tác bầu cử. Ngày 03/9/2016 lập danh sách và công bố người ứng cử Trưởng thôn ( mỗi thôn có từ 1 – 2 người), Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn có trách nhiệm báo cáo với Chi ủy chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử. Ngày 08/9/2016 Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thành lập 08 Tổ bầu cử tương ứng với 08 thôn trên địa bàn xã phục vụ cho công tác bầu cử; Quyết định thành phần cử tri là đại diện hộ. Trước ngày 05/9/2016 Tổ bầu cử thống nhất với Ban công tác mặt trận thôn để ấn định danh sách những người ứng cử. Danh sách những người ứng cử phải thông báo và niêm yết tài Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và tại UBND xã cho nhân dân trong thôn được biết. Trước ngày 16/9/2016 Ban nhân dân các thôn phê duyệt và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri tham gia bầu cử được Tổ bầu cử tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm trước ngày 17/9/2016. 1.2. Tiến hành bầu cử: Phiếu bầu cử được in sẵn họ tên, sắp xếp vần A, B,C của tên người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND xã ở phí trên, góc trái. Khi chẩn bị phiếu bầu cử Trưởng thôn phiếu bầu phải được đảm bảo số lượng dự phòng để dùng trong trường hợp cử tri viết sai, viết hỏng yêu cầu đổi phiếu bầu khác. Tổ bầu cử tiến hành các bước khai mạc, tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu, duy trì và kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu Trưởng thôn theo quy định.Trong quá trình phát phiếu cần lưu ý đánh dấu vào danh sách cử tri để theo dõi thống kê số cử tri đã đi bầu và có kế hoạch đôn đốc cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ theo thời gian quy định. Việc kiểm phiếu bầu cử do Tổ bầu cử đảm nhiệm và được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu có sự chứng kiến của 02 cử tri không phải ứng cử viên; lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử được lập tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Tất cả được thực hiện dưới sự giám sát của đại diện cử tri và Đại diện UBND xã. 1.3 Xác định kết quả bầu cử: Việc xác định kết quả bầu cử; tổ chức bầu cử lại lần 2, xử lý kết quả bầu cử khi không có người trúng cử được thực hiện căn cứ theo điểm e, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP – UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 1.4 Công nhận kết quả bầu cử: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã ra quyết định công nhận người trúng cử hoặc quyết định bầu cử lại. Nếu không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải có văn bản nêu rõ lý do. 2.Quy trình bầu Phó Trưởng thôn: Sau khi Chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận kết quả bầu Trưởng thôn thì tại Hội nghị gần nhất của thôn ( sau 03 ngày bầu cử Trưởng thôn; do Trưởng thôn triệu tập) sẽ kết hợp bầu Phó Trưởng thôn. Quy trình bầu được vận dụng theo Điều 8 của Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính Phú và Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. ( Có bảng tiến độ bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng Thôn đính kèm) 3. Kinh phí bầu cử: Kinh phí bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn do ngân sách xã đảm bảo theo quy định. Bộ phận Tài chính xã có trách nhiệm rút và cấp kinh phí theo kế hoạch Văn phòng HĐND & UBND đã xây dựng và được lãnh đạo UBND xã phê duyệt. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1.Công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn tiến hành đồng loạt 08 thôn trên địa bàn xã trong quý III năm 2016 chậm nhất đến ngày 30/9/2016 phải thực hiện xong bầu cử. Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn mới được bầu hoạt động theo nhiệm kỳ là hai năm rưỡi (2016 – 2019). 2.Văn phòng UBND xã: Chủ trì phối hợp với Uỷ ban MTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019. Theo dõi tình hình thực hiện công tác bầu cử của ban nhân dân 08 thôn báo cáo UBND xã để kịp thời chỉ đạo, đồng thời tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND thị xã. 3. Bộ phận Tài chính – Kế toán: Tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện kiểm tra, giám sát việc chi tiêu cho công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn. 4. Bộ phận Văn hóa – Thông tin: Tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động và các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019. Tổ chức đưa tin, bài và tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019. 5. Bộ phận Công an xã: Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn; phối hợp với Ban CHQS xã bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử. 7. Đề nghị Uỷ ban MTQVN xã: Hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn; thực hiện chức năng giám sát công tác bầu cử theo định để các bộ phận liên quan thực hiện. Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2016 – 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về UBND xã để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Phòng Nội vụ thị xã; CHỦ TỊCH - TT. Đảng ủy; HĐND xã; - Uỷ ban MTTQVN xã; - Chủ tịch và Phó CT UBND xã; - Các ban ngành, đoàn thể; - Lưu: VT. Nguyễn Tấn Duy

LSGKaB
5/26/2019 3:28:01 PM

Special Delivery http://xnxx.in.net/ xnxx tube Her case is now in limbo as prosecutors decide whether to put on another penalty phase with a new jury in pursuit of the death penalty — or simply take the death penalty off the table, a move that would either see Arias spend the rest of her life behind bars or be eligible for release after 25 years. That decision would be up to the judge.

CnGwi
5/26/2019 3:28:12 PM

I'll send you a text http://fittor.fun rakade fittor Mexican drug cartels are recruiting American soldiers to act as clandestine hit men in the United States, paying them thousands of dollars to assassinate federal informants and organized crime rivals, law enforcement experts tell the Daily News.

cMlN8
5/26/2019 3:28:17 PM

I came here to work http://xnxx.in.net/xnxxsexvideos/ Xnxx Sex Videos Khamenei praised the "selection of a worthy individual whohas more than three decades of service to the system of theIslamic Republic ... and who from the time of the revolutionarystruggle ... has resisted the enemies of the IslamicRevolution."

uPmo4S
5/26/2019 3:28:21 PM

Nice to meet you http://xxxnx.fun xlxxx It is not the first time BlackBerry has been in trouble withinvestors. A judge threw out a 2011 lawsuit by a proposed classof stockholders who said the company misled them about theprospects of its then-new line of tablet and other products. Theplaintiffs in that case have appealed the decision.

CQrkr
5/26/2019 3:28:26 PM

I've just graduated http://lamalinks.fun lama links In the 1970s, after investigators reported that more than 70 percent of air crashes involved human error, the aviation community worked with psychologists to develop a training protocol to improve teamwork, decision-making and safety.

DmGXUN
5/26/2019 3:28:31 PM

I stay at home and look after the children http://xnxx.in.net/wwwxnxx/ Wwwxnxx We agree. The fascination with Myanmar as the fledgling democracy, transitioning from military rule into potentially emerging as the next Asian tiger, must be tempered with a sober recognition of its many challenges, particularly its serious human rights abuses in Myanmar's Rakhine state against the stateless Rohingya, and the absence of a rights-compliant investment culture that has led to high profile land-grabbing and illegal evictions of thousands of civilians.

jiDrF0
5/26/2019 3:28:34 PM

I'm sorry, I didn't catch your name http://xnxx.in.net/xnxx./ Xnxx. The law was quarterbacked by state Sen. Liz Krueger (D-Manhattan), who sought to protect neighbors from strangers and tourists from scammers and discourage landlords from converting buildings into unregulated hotels. She alleges that more than half of all AirBnB listings violate her law.

zytxI
5/26/2019 3:28:42 PM

Is it convenient to talk at the moment? http://xnxx.in.net/xnxxasia/ Xnxx Asia The Globe and Mail newspaper said on Wednesday that Verizonand Canadian officials held "exploratory talks" in Ottawa on May21 about wireless opportunities, and the phone companies sayCanadian officials also went to New York to court Verizon.

N1HFSG
5/26/2019 3:28:46 PM

I'm retired http://trannytube.fun tranny porn If the independent inspectors agree and the council adopts the idea, the club will then apply for planning permission for an 11,000-seat stadium, with the potential to rise to 20,000. It will cost some £16 million.

wFwX9T
5/26/2019 3:28:50 PM

When can you start? http://xnxx.in.net/xnxxx/ Xnxxx Coombs said that he was in tears after the sentencing and that Manning comforted him by saying: "Don't worry about it. It's all right. I know you did your best. ... I'm going to be OK. I'm going to get through this."

H3A5W
5/26/2019 4:06:49 PM

Could you tell me the number for ? http://xnxx.in.net/xmxx/ Xmxx If a tremor of 0.5 happens during fracking, the process is paused. “They have to stop and pump water back out for a number of hours to reduce the pressure in the ground, then see what happens.”

96DMsg
5/26/2019 4:06:54 PM

How much is a First Class stamp? http://xnxx.in.net/phimxnxx/ Phim Xnxx Critics on Thursday countered King on his facts, saying neither the DREAM Act nor its alternatives would legalize drug mules along with valedictorians. The Senate proposal says immigrants would need to maintain clean criminal records — no felony convictions, no more than three misdemeanor convictions and no unlawful voting — to qualify for legal status.

aXGhju
5/26/2019 4:06:58 PM

Have you got any qualifications? http://xnxx.in.net/videosxnxx/ Videos Xnxx He said he emphasised to Mr Muallem the importance of the Syrian side "strictly and swiftly" handing over details of its chemical weapons arsenal to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, the first step in the agreement.

vr1aFB
5/26/2019 4:07:04 PM

I'll text you later http://xnxx.in.net/www.xnxx.com/ Www.xnxx.com Rebecca Mairone, a former chief operating officer ofCountrywide's Full Spectrum Lending Division, is the loneindividual defendant in the lawsuit brought by the U.S.government against the bank, which acquired Countrywide in 2008.

h3Y68
5/26/2019 4:07:09 PM

International directory enquiries http://xnxx.in.net/xnxxtube/ Xnxx Tube Police spokeswoman Michelle Hammontree-Garcia told The Miami Herald that when the unidentified mother and son returned home, the woman was arrested. The man was transported to a hospital with scratches and bruises. Police say charges are pending against the mother.

8XrgvL
5/26/2019 4:07:16 PM

I'm sorry, I didn't catch your name http://xnxx.in.net/japanesexnxx/ Japanese Xnxx Alison was appointed Editor of the Daily Post in March 2012, becoming the first female editor of the title in the process. Alison had held varied high profile roles in newsroom across the UK, most notably as Editor of the Wales on Sunday and WalesOnline. A pioneer of the newspaper industry’s transition to digital publishing, Alison also holds an MA in Journalism Leadership

hhTTl
5/26/2019 4:07:20 PM

i'm fine good work http://xnxx.in.net/sunnyleonexnxx/ Sunny Leone Xnxx 'Young Hercules' offered a teenage prequel of the half-god's journey through training academy and beyond. The star of the show was, then, unknown, Ryan Gosling. After 'Young Hercules' Gosling left TV for greener movie pastures. From 'Remember the Titans' where the Canadian actor starred along-side Denzel Washington, to a lead in the smash-hit 'The Notebook', and an Oscar-nominated turn as crack-addicted teacher in 'Half Nelson', Gosling has since established himself as a premiere actor of his generation.

tpFw3
5/26/2019 4:07:26 PM

I came here to work http://xnxx.in.net/xnxxmovies/ Xnxx Movies The deficits range from $93 million at minerGlencore-Xstrata to 9.7 billion euros at Germanautomaker Daimler but shortfalls of any size candeter investors, raise borrowing costs and weaken balance sheetsthat look healthy in all other respects.

ZDFgG
5/26/2019 4:07:32 PM

Very Good Site http://xnxx.in.net/videosxnxx/ Videos Xnxx WASHINGTON, Oct 16 (Reuters) - House and Senate negotiatorscould meet for the first time next week to work on the new $500billion U.S. farm bill, more than a year past due and repeatedlydelayed by House Republican plans for steep cuts in food stampsfor the poor.

Egw6b
5/26/2019 4:07:36 PM

Can you hear me OK? http://xnxx.in.net/xnxx2019/ Xnxx 2019 Over the past decade, New York police have stopped, questioned and sometimes patted down about 5 million people; 87 percent were black or Hispanic. About 10 percent of the stops spur an arrest or summons. Police find weapons a fraction of the time.

Lnd35D
5/26/2019 4:17:56 PM

Which university are you at? http://apetitmascotas.com/ nizagara fake After massive volatility in the aftermath of any word from the Chairman, the relative calm on Wednesday suggests investors have finally digested Bernanke’s taper message.  The Fed will cut back on QE later this year as long as the economic outlook remains on track.  Importantly, the Chairman has been trying to communicate to markets that tapering isn’t akin to tightening, as the Fed intends to keep the Federal Funds rate at record lows for several years.

yQiKJ
5/26/2019 4:18:00 PM

Pleased to meet you http://xxxnx.fun xnxxxx Rachel and Tracey Brandenburg's daughter Julie, 4, caught the couple by surprise when she was born with Down syndrome. After all, Rachel Brandenburg was 29 at the time. The couple are pro life and had not had any testing done before their daughter was born. So they were as mystified as the doctor who delivered her and the pediatrician who became involved with her case.

eCKGG
5/26/2019 4:18:09 PM

Where's the postbox? http://keandra.in.net keandra porn The popular event was organized by the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals and the Congressional Animal Protection Caucus. At last year's event, more than a dozen animals were adopted as a direct result of the showcase, organizers told U.S. News - although they said the true number might be higher.

Do1WE3
5/26/2019 4:18:16 PM

I can't get a signal http://xnxx.in.net/xnxxteen/ Xnxx Teen I wish for Jesse’s sake that after he had put all the pieces together in his head, he had still gotten in that van. Like his mentor, he’s impulsive. Walt’s mind is at its sharpest when he’s under the gun, like when he was literally under Mike’s gun and still managed to call Jesse and tell him to kill Gale. In these moments he’s able to link the chain effects very quickly, playing a game of speed chess. But Jesse’s impetuous acts come from a place of real pain and guilt, not arrogance, and as a result they rarely turn out well for him. Not that Jesse seems all that interested in self-preservation these days. Which means I’m going to have to be sad enough about his impending death for the both of us.

Mgtgc
5/26/2019 4:18:22 PM

How do you do? http://xnxx.in.net/xxxxnxx/ Xxx Xnxx Marbury, 36, has played for the CBA since 2010, and is said to be contemplating a future in coaching with the Ducks. He's so beloved in the capital city that after he led Beijing to the team's first championship two years ago, the team erected a statue of him that sits outside the team's stadium, a monument to second-chances if ever there was one. Marbury's cousin, Sebastian Telfair, has also reportedly signed to play in the CBA this season for Tianjin with an eye toward returning to the NBA early next year.

NQgyf
5/26/2019 4:18:31 PM

Have you got a telephone directory? http://xnxx.in.net/xxnxx/ Xxnxx The bank has been focusing more on client trading thanmaking its own market bets, and hiring investment bankers whohave brought in new deals, Gerspach said. The shift towardtrading on behalf of clients was particularly helpful in thevolatile markets for emerging market securities this quarter, hesaid.

vhaLQ
5/26/2019 4:18:41 PM

Please wait http://xnxx.in.net/xnnx/ Xnnx “Neither of us had a clue about the dangers. Mum had psoriasis (skin condition) when she was young and was told to go on by her doctor. She was put on sunbeds from an early age. I feel horrible. I wish I could reverse time so I never went on at all.”

7vfier
5/26/2019 4:18:45 PM

Through friends http://xnxx.in.net/xnxxhindi/ Xnxx Hindi By early third quarter, Cowher was looking for the Jets’ offense to go in another direction. Having already said Smith looked more comfortable in a hurry-up offense, Cowher became relentless, “Don’t handcuff him. Let the kid (Smith) throw it,” Cowher urged. “…I would put the ball in Geno’s hands. Let him go out and throw on first down.”

nZEe0w
5/26/2019 4:28:14 PM

I've been made redundant http://apetitmascotas.com/ vad oar nizagara The Lebanese security sources, regarding the abduction of Turkish pilots in Beirut, said the investigation to enlighten the incident is underway as they attained more evidences indicating the involvement of the 3 suspects into the incident, who were detained and interrogated as part of the investigation.

iYF6Ez
5/26/2019 4:28:18 PM

Would you like a receipt? http://xnxx.in.net/xnxxtube/ Xnxx Tube McConnell's GOP primary opponent, businessman Matt Bevin, took a more earnest approach, surrounding himself with his nine children and said he would save the jabs for the 2014 picnic—after he defeats McConnell in the May primary. "It's easy to get up here and take cracks at Alison Lundergan Grimes, but I'm not going to do that. She and I will have ample opportunity next year on this stage."

u2Zzb
5/26/2019 4:28:27 PM

What do you do? http://xnxx.in.net/xmxx/ Xmxx By early Saturday, the storm was centered about 185 miles(295 km) southwest of the mouth of the Mississippi River. It wasmoving north but was forecast to turn to the northeast as itcrossed the coast.

H12fR
5/26/2019 4:28:32 PM

I want to report a http://xnxx.in.net/phimxnxx/ Phim Xnxx China and the U.S. have publicly stressed their cooperation to enhance military engagement between the two countries. The U.S. has invited China to participate in RIMPAC, a massive naval exercise that will take place next summer, and Hagel will attend a meeting next year among Southeast Asian defense ministers.

6aEam
5/26/2019 4:28:40 PM

I've been cut off http://xnxx.in.net/xnxxasia/ Xnxx Asia There were also power outages, while cell phone and Internet coverage was disrupted, residents and state media reported. The Red Cross Society of China said it had sent relief supplies to the affected areas, including jackets and tents.

ZxBDGK
5/26/2019 4:28:46 PM

I'd like to pay this cheque in, please http://egotastic.in.net egotasticallstars.com At the court in Washington DC on Wednesday, District Court Judge Amy Berman Jackson said that as a public official Jackson had been expected to "live up to a higher standard of ethics and integrity".

UOT5JY
5/26/2019 5:32:21 PM

Whereabouts in are you from? http://xnxx.in.net/xnxx2019/ Xnxx 2019 Ward introduced Keeler, a showgirl, to John Profumo, secretary of state for war. Revelations that Keeler was having a relationship with Profumo and a Russian naval attache at the same time led to the politician's resignation.

OaHiL
5/26/2019 5:32:30 PM

In tens, please (ten pound notes) http://xnxx.in.net/xnxxjav/ Xnxx Jav The city has a population of about 5,000, so most people know one another. Many residents and city officials are discussing possible memorials for Dylan, but nothing is set in stone yet, the mayor said.

NX8IeL
5/26/2019 5:32:34 PM

I've lost my bank card http://xxxnx.fun xlxx com "Remember that Assad started this conflict with about a million men under arms between conscripts and the army and the security apparatus. Now more and more he is relying on foreign troops and without them he will lose, especially if the rebels begin to receive advanced weapons," Tello said.

AdslJa
5/26/2019 5:32:39 PM

I came here to work http://apetitmascotas.com/ nizagara wiki “Hitchcock said, ‘What’s his name again?’ Now, Peggy’s lost; he doesn’t know who Burt Reynolds is? Then, Hitchcock said, ‘Ed something …’ and when Peggy told him, ‘Ed Lauter,’ he said, ‘Yes, we’ve got our Maloney.’ He had actually told Peggy that he wasn’t going to do the film unless he first cast Maloney, the antagonist.”

Cev1Ze
5/26/2019 5:32:47 PM

Nice to meet you http://xnxx.in.net/xnxxdesi/ Xnxx Desi Lenders themselves are trying to come up with alternatives even as they close branches. BNP this year launched the online-only Hello Bank in Germany, Belgium, France and Italy to bring in customer deposits without a bricks-and-mortar branch network.

O6kS5
5/26/2019 5:32:56 PM

I'll call back later http://xnxx.in.net/xnxxporno/ Xnxx Porno The government has banned gambling on Hengqin, but that hasnot deterred Macau's billion-dollar casino operators. GalaxyEntertainment is considering investing in sportsstadiums, golf courses and a marina on the island to complementits Macau casinos, Deputy Chairman Francis Lui told Reuters.

ll2qK
5/26/2019 5:33:00 PM

I can't hear you very well http://xnxx.in.net/indoxnxx/ Indo Xnxx Are you thirsty yet? I hope these easy tips help and that you learned something new. My best advice is to learn from your good days. If you have a healthy day that feels easy, make notes about exactly what you did and why it worked.

kyyF5l
5/26/2019 5:33:05 PM

Enter your PIN http://xnxx.in.net/xnxx2019/ Xnxx 2019 The new models come at a critical time for Hyundai and Kia,which are trying to rebuild their reputation after a massiverecall in the United States and an embarrassing admission thattheir much-touted fuel mileage claims were overstated on morethan one million cars.

Czpvjy
5/26/2019 5:33:10 PM

Could I take your name and number, please? http://fittor.fun unga fittor When Lewis was arrested after driving 400 miles for the meeting, he allegedly admitted to having child porn on his phone and computer back in his barracks at Camp Pendleton. He also had the masks discussed in the text messages and a sex toy in his vehicle.

WA9rP
5/26/2019 5:33:15 PM

Where's the postbox? http://myvidster.fun myvidster.com israel has urged the US and its allies to maintain demands that Iran stops all uranium enrichment activities and puts all its facilities under international supervision in return for concessions on punishing international sanctions. However experts following the talks predict that the Iranians could secure some safeguarded nuclear production on its territory as long it accepts a regime to prevent it developing a nuclear bomb.

gXOS7
5/26/2019 5:53:35 PM

No, I'm not particularly sporty http://xnxx.in.net/xnxxcom/ Xnxxcom The marriage institution may be in tatters, but people who do tie the knot still stand to gain from it. Couples who collaborate on money matters can benefit from a wide range of financial rewards that, by many estimates, can double their lifetime wealth.

L3n79f
5/26/2019 5:53:42 PM

We'll need to take up references http://xnxx.in.net/ xnxx porn The Mets rallied for four runs in the bottom of the inning Wednesday, capped by Josh Satin’s first career walkoff single. Satin, who was to Tejada’s right at third base Wednesday night, said he was concerned about the shortstop after the play.

XKPrZh
5/26/2019 5:53:49 PM

Which team do you support? http://xnxx.in.net/bokepxnxx/ Bokep Xnxx Scopo, 63, had been filing letters to Brooklyn Federal Judge Kiyo Matsumoto for nearly two years detailing his deteriorating medical condition, as wiseguy after wiseguy pleaded guilty to charges in more than a dozen separate indictments in New York.

v2SD4L
5/26/2019 5:53:54 PM

I work with computers http://silverdaddies.fun www.silverdaddies.com His business philosophy was that the quality of video games is more important than the hardware on which they're played. That point was driven home in 1977 when he met and hired Shigeru Miyamoto, Nintendo's chief game designer, who went on to create game characters Mario the plumber, Donkey Kong and Zelda.

Yum0e
5/26/2019 5:54:02 PM

magic story very thanks http://ampland.fun mpland “I have been incredibly impressed about how they have gone about their work. If anything, they’re enjoying it and they’re asking for more in a way. But they could be testing me, to see if I’ve got the materials to do the job, because that’s what top footballers do.”

fLGc6
5/26/2019 5:54:09 PM

I'm a trainee http://xnxx.in.net/xnxxdesi/ Xnxx Desi "These children came here through no fault of their own and many of them know no other home than the United States," he said in the statement. "Any successful immigration reform plan must improve our legal immigration programs, strengthen border security and the interior enforcement of our immigration laws, and find a way to fairly deal with those who are currently in the country unlawfully."

1lgTi
5/26/2019 5:54:22 PM

What university do you go to? http://imagefap.in.net img4fap The world's oldest bank was brought close to financialcollapse by the euro zone debt crisis. It is engulfed in ajudicial probe over its costly purchase of a rival in 2007 andloss-making trades in financial derivatives which it made in thedeal's aftermath.

5H4PEy
5/26/2019 5:54:29 PM

I'd like to apply for this job http://xnxx.in.net/wwwxnxx/ Wwwxnxx As well as surveillance under the U.S. PRISM programme, aseparate programme dubbed Tempora and run by Britain'sGovernment Communications Headquarters (GCHQ) also spied ontelephone, Internet and email traffic carried through threeundersea fibre-optic cables in Sicily, L'Espresso said.

eKk0Qr
5/26/2019 5:54:37 PM

I'm interested in this position http://xnxx.in.net/videosxnxx/ Videos Xnxx His spokesman Kevin Ryan said, “Any instances of misconduct are looked at on a case-by-case basis by our Integrity Bureau.Such investigations are sometimes done jointly with Internal Affairs and at other times aredone independently.”

CdN4O
5/26/2019 5:54:43 PM

A law firm http://xnxx.in.net/xnxxstories/ Xnxx Stories Texas Senator Ted Cruz, a Tea Party favorite who has been a leader of conservatives demanding delays or defunding of Obama's healthcare law before they will approve a budget deal, took a hard line at a conference of conservative activists.

pGBoX
5/26/2019 6:23:45 PM

I'm sorry, I didn't catch your name http://xnxx.in.net/xnxxdownload/ Xnxx Download Clarke, by comparison, immediately reviewed the decision when he was given out on Saturday – an unsuccessful move that left his team without any more referrals in a tight run chase. He is also dealing with a young team, a wicketkeeper only recently returned to Test cricket and is still building communication with Mitchell Starc and James Pattinson.

pgQ0bF
5/26/2019 6:23:58 PM

I'd like a phonecard, please http://xnxx.in.net/xnxxkorea/ Xnxx Korea She previously worked for Business Executives for National Security, a non-profit group that advocates for homeland security programs. In addition to 10 years of service on the House Armed Services Committee, James also worked at United Technologies Corp.

IzZSP
5/26/2019 6:24:10 PM

Will I have to work shifts? http://xnxx.in.net/xnxxteen/ Xnxx Teen This is something I've been personally very exercised about since the start of the prosecution against Manning more than three years ago. It's one thing for a government to go after an official leaker - that is only to be expected and any government needs to police some degree of containment of its classified intelligence. But it is the manner in which this is being done - with a ruthlessness, a vengeance - that is disturbing. To say they are throwing the book at Manning is a woeful understatement of what's happening here. They are attempting to destroy him. And I'm convinced that is not because they have strong feelings about Manning himself - this is not really about him. It's about sending an almighty chill through the entire system of government so that nobody dares to repeat what he did. Look at Edward Snowden. He has torn up his entire life in the US, expecting never to return home, largely because he saw what happened to Manning and on the back of it concluded he would never face a fair trial in the US. Now, Snowden was brave enough to still go ahead with whistleblowing over a matter he believed to be hugely in the US public interest. Will anyone else display such courage, particularly after Manning's sentence comes down, and if they don't, what does that mean for US free speech and the essential roll of journalism in holding power to account?

PUWBfs
5/26/2019 6:24:20 PM

I wanted to live abroad http://wallpapers.in.net sexy wallpapers Republicans in the U.S. House of Representatives hope topass their own version of legislation to reopen the federalgovernment that would differ from a plan emerging on Tuesdayfrom Senate negotiations, Republican lawmakers and aides said.

cClN1d
5/26/2019 6:24:31 PM

I'd like some euros http://xnxx.in.net/pornxnxx/ Porn Xnxx Deloitte said on Monday the decision could have widerimplications and force all accountants to examine what advicethey can give. It will sound out business and accounting bodieson whether to mount a further appeal on some points.

FSkpqp
5/26/2019 6:24:44 PM

We're at university together http://xnxx.in.net/xnxxdownload/ Xnxx Download The first general election poll, released Tuesday by the Wall Street Journal and Marist, shows de Blasio — who has few accomplishments in elected office and was a distant fourth in the primary just two months ago — leading Lhota by 43 points.

K99QL9
5/29/2019 1:43:20 PM

I'm sorry, I'm not interested http://silverdaddies.fun silver daddies Athens needs to meet fiscal targets to obtain rescue loans under its EU/IMF bailout. It hopes to post a primary surplus at general government level this year, a move that would allow it to seek a further debt write-down from its lenders.

zB0aA
5/29/2019 4:43:00 PM

We were at school together http://tiava.in.net asktiava By Tuesday afternoon, “Rayner” was running scared — or at least the Twitter version of that — de-activating and re-activating and then re-de-activating his account, all while begging Jacobs for forgiveness. Clearly this Twitter tough guy was sorry he started a firestorm he couldn’t control.

rJL7E
5/29/2019 4:43:07 PM

We were at school together http://femjoy.in.net femjoy "There was no inkling of any deep personal issues. He never talked about money. He didn't talk much about his past life," Searls said. "And then there was this one Friday night where I get a phone call."

KA8QHs
5/29/2019 4:43:14 PM

This is the job description http://madthumbs.fun madthumbs.com At this point you expect a team to turn to the next cab in line. Except gone are the days when Australia had batsmen of the quality of Michael Bevan and Stuart Law waiting patiently on the rank for a chance.

foYPa
5/29/2019 4:43:25 PM

I'm unemployed http://efukt.fun efukt BEIJING, Aug 2 (Reuters) - China's Sinopec Corp and U.S.-listed Weatherford International are inadvanced talks about forming a joint oilfield service company,as the world's top energy consumer seeks overseas expertise tohelp unlock its vast shale resources, said people with directknowledge of the matter.

QvDiY
5/29/2019 4:43:32 PM

The line's engaged http://9taxi.in.net 9taxi.com "Men commit all crimes more than women. Overall, men are more aggressive and more violent," Sommers said. "However, the vast majority of men are not violent criminals. There is a small subset."

VEZSNP
5/29/2019 4:43:41 PM

I'd like , please http://silverdaddies.fun www.silverdaddies.com The letter, which she began circulating Sunday night and expects to send to Obama next week, has been signed by more than 400 economists, including former Fed vice chairs Alan Blinder and Alice Rivlin, former Obama adviser Christina Romer, and leading academics Jeffrey Sachs and Joseph Stiglitz.

Oh3mmo
5/29/2019 4:43:52 PM

The manager http://wallpapers.in.net sexy girl wallpaper "When combined with the reported improvements in our business trends, the need for 'financial restructuring' is purely speculative and not grounded in fact, Hays said. Last week, she also denied a market rumor that the chain had hired bankruptcy counsel.

VfM9F
10/18/2020 9:51:20 PM

CpEhPL http://pills2sale.com/ levitra nizagara

9f49fP
11/14/2020 5:32:31 PM

Dnzbxa http://pills2sale.com/ viagra online

p2osNS
12/4/2020 9:02:58 AM

zBRrrh https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

En7gcb
12/12/2020 4:01:25 PM

tBzZ6o http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx

E6r7sf
12/13/2020 6:34:00 AM

X1sdIN http://xnxx.in.net/ xnxx videos

OGVtpK
12/13/2020 12:31:44 PM

pFeZcE https://writemyessayforme.web.fc2.com/

xzlB1
12/15/2020 1:31:24 PM

7KOtWM https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

KGA9Z
12/23/2020 7:58:59 AM

What do you study?

eA16e
12/23/2020 7:59:12 AM

I'll put him on

PLdtg
12/23/2020 7:59:23 AM

Do you know the address?

g6TUPI
12/23/2020 7:59:35 AM

A few months

nU7kDC
12/23/2020 11:41:51 AM

Lost credit card

R0RgD
12/23/2020 11:42:01 AM

This site is crazy :)

k6Ki2
12/23/2020 11:42:11 AM

Thanks for calling

RezEJz
12/23/2020 11:42:23 AM

Where are you from?

kijZkc
12/23/2020 11:42:32 AM

I'm at Liverpool University

ZI59D
1/9/2021 7:00:56 PM

Qpbfi9 https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

lMCHh
1/9/2021 11:19:39 PM

fNSY6Y http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

iaWIEq
3/11/2021 10:28:52 PM

Where are you from? https://econoautos.cl/buy-alesse-baikal-pharmacycom-qgac alesse generic side effects "Our position, obviously, is that we will not accept anything that delays or defunds 'Obamacare,'" White House spokesman Jay Carney said Wednesday. "Threatening a government shutdown over an ideological position is not something most Americans would believe is the right thing to do."

wTB8y
3/11/2021 10:28:57 PM

Please call back later http://dichvuvinaphone.vn/what-is-in-champix-baikal-pharmacycom-zddw tabletki champix cena These features are part of the ‘Audi connect’ system available in the A3 and S3 range, which also offers a petrol station locator and a parking space finder that can also provide fuel costs before you park up. Google Earth is also available on the system, which will be made faster by 4G technology.

AnOHf
3/11/2021 10:29:03 PM

Will I get travelling expenses? https://sarianhealthcare.com/buy-tofranil-baikal-pharmacy-ahdv tofranil nome generico "In accordance with international law, we view any process undertaken after the coup as illegitimate and unrepresentative of the Egyptian people," said Salma Ali, a media relations officer in London for Mursi's Muslim Brotherhood.

opDwxi
3/11/2021 10:29:13 PM

I read a lot https://cofradiasoledadcadiz.es/bimatoprost-baikal-pharmacycom-ahdv latisse bimatoprost ophthalmic solution 0.03 buy online The deadline to buy shares is midnight tonight. To avoid disappointment your best option at this stage is to apply online or by telephone through a broker. A number of brokers, including Hargreaves Lansdown and Interactive Investor, will be open to receive share applications until midnight tomorrow evening.

tq9RwU
3/11/2021 10:29:19 PM

International directory enquiries http://wzoryprzemyslowe.info/nimotop-baikal-pharmacycom-plya nimotop 30 mg cena The company was part of a team last year that took outdoor advertising to the next level. An interactive billboard for the sports news website Bleacher Report allowed people to tweet which sports team’s news they wanted splashed across the ticker.

r50Yk
3/12/2021 1:43:03 AM

Hold the line, please http://cmfcarnesnobres.com.br/go-sildenafil-baikal-pharmacycom-ahdv sildenafil 50 mg mastigavel "One of the things that attracted us to the event in the early 1980s was the opportunity it provided for local lads to have the experience of playing against teams from other countries and cultures.

aQsbD
3/12/2021 1:43:07 AM

I'm on a course at the moment http://wbvhealthcare.com.au/buy-viagra-jelly-baikal-pharmacycom-bkqx buy viagra baikal pharmacy It's been a few weeks since Leah Remini left the Church of Scientology... but it looks like her exit won't be very subtle. The "King of Queens" actress is planning to write a tell-all book about her life, which will include insider observations about the controversial religion.

zz70W
3/12/2021 1:43:11 AM

I'm at Liverpool University http://globalkristech.com/buy-micardis-cheap-baikal-pharmacycom-polq micardis plus 80/12.5mg Along with the sound engineers and roadies who help stage a concert, insurance underwriters play a large role in making sure a star can get onstage and grab the microphone. Insurers are also key during those times when stars do not show and concerts get canceled.

bnJeRU
3/12/2021 1:43:16 AM

Could you please repeat that? https://cofradiasoledadcadiz.es/buy-furadantin-baikal-pharmacy-polq neo furadantin 50 mg prezzo The company declined to break down the layoff numbers between the two affected facilities. Spirit AeroSystems employs 16,000 people globally, including 11,000 at its Wichita, Kan., headquarters and 2,500 at its plant in Tulsa, Okla.

SSVlE
3/12/2021 1:43:21 AM

We used to work together https://sarianhealthcare.com/buy-brand-viagra-baikal-pharmacy-ddhf buy brand viagra baikal-pharmacy com "We are not happy," Gaza's deputy foreign minister, Ghazi Hamad, said of Egypt's recent measures against Gaza, including the sealing of dozens of smuggling tunnels under the joint border, a vital Gaza supply line. But, he added, "we have to be wise and patient, and wait to see what will happen."

1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 7:52:56 PM

^ Về đầu trang