Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH THÂN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 của UBND  xã Ninh Thân)

 

 
 
 

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2019

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tiếp tục kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Kế hoạch 10234/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc, trong đó:

a) Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên lĩnh vực đất đai giảm xuống dưới 3%.

3. Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, tập trung đúng mức để tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với UBND cấp xã.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và thực tiễn địa phương.

Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

4. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ; thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

UBND xã thực hiện quản lý cán bộ, công chức trên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với cán bộ công chức cấp xã.

5. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính.

- Trang thông tin điện tử cấp xã được xây dựng và đi vào sử dụng.

- Ủy ban nhân dân cấp xã đạt xếp hạng mức độ IV trở lên tại tiêu chí Mức độ sẵn sàng trong kết quả xếp hạng Chính quyền điện tử cấp xã.

- 90% văn bản hành chính thông thường trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử.

- 100% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước có sử dụng chữ ký số.

- Trên 50% thủ tục hành chính được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chinh công ích. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả của các thủ tục hành chính được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% trở lên.

6. Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách.

7. Đảm bảo duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cải cách hành chính, tích hợp đồng bộ với phần mềm Một cửa điện tử của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

8. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã đạt tối thiểu 80%

9. Cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính xã (PAR-INDEX).

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2019 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên của UBND xã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã tham mưu UBND xã tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trong Quý I/2019; tham mưu, giúp UBND xã tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng, phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều lĩnh vực.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, quy định của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, Văn phòng UBND xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất trong Quý I năm 2019); lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch; tổ chức đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng thông tin.

Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành xã:

Công chức Văn phòng – thống kê tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham mưu, quản lý cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBND thị xã.

4. Công chức Văn hóa - xã hội tham mưu lập danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức do thị xã tổ chức.

5. Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

6. Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về cải cách hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu Nhân dân.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác cải cách hành chính của  UBND xã,  gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội, Đài truyền thanh xã, các tổ chức hội trên địa bàn xã tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của xã.

9. Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ, toàn diện, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân đối với quá trình cải cách hành chính.

UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính  xã Ninh Thân năm 2019)

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Tiến độ

Phân công và cách thức thực hiện

I

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Tiếp tục minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

 

 

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Văn bản triển khai

Trong năm 2019

Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu UBND xã

 

2

Triển khai các đề án khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với đổi mới mô hình, cơ chế tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại

Văn bản triển khai

Trong năm 2019

Công chức Địa chính – xây dựng – Nông nghiệp và môi trường tham mưu UBND xã

3

Tiếp tục thực hiện Chương trình Phát triển nhân lực thị xã giai đoạn 2016 - 2020

Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Theo tiến độ Kế hoạch của thị xã

Công chức Văn phòng - thống kê   tham mưu UBND xã

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

 

Triển khai các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cấp xã đồng bộ với triển khai ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quản lý theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản triển khai

Theo tiến độ đề ra của tỉnh

Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu thực hiện

2

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản triển khai

Trong năm 2019

- Các công chức thực hiện rà soát, đề xuất

- Văn phòng HĐND và UBND xã tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo UBND thị xã

3

Tiếp tục rà soát, đề xuất ghép các thủ tục hành chính có liên hệ chặt chẽ với nhau để cho phép giải quyết trên một quy trình, bổ sung vào danh mục quy trình trên Phần mềm một cửa điện tử; người dân, tổ chức chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc

Văn bản triển khai

Trong năm 2019

Văn phòng HĐND và UBND xã tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo UBND thị xã

4

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Văn bản triển khai

Thực hiện thường xuyên

Công chức Văn hóa – xã hội tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo UBND thị xã

5

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

Văn bản triển khai

Quý I/2019

Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu

6

Tiếp tục rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng tin học ở mức độ 3, 4 theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; công bố công khai danh mục thủ tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, bổ sung cập nhật kịp thời, thường xuyên đối với danh mục thủ tục và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân

Các Quyết định của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Trong năm 2019

Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với các công chức liên quan triển khai thực hiện

III

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

 

Triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến

Văn bản triển khai

Quý II/2019

Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với các công chức liên quan triển khai thực hiện

2

Tiếp tục rà soát các Quyết định của UBND tỉnh về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn bản triển khai

Thực hiện thường xuyên

Các công chức chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Văn phòng HĐND và UBND xã tổng hợp, tham mưu UBND xã

IV

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

 

 

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017)

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương

Trong năm 2019

Văn phòng UBND xã tham mưu UBND xã xây dựng Đề án, gửi Phòng Nội vụ.

2

 

 

 

Tiếp tục triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước

Văn bản triển khai các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chỉ đạo của UBND thị xã.

Theo tiến độ triển khai của UBND tỉnh, thị xã

- Thực hiện theo quy định, chỉ đạo

3

 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Văn bản triển khai

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã

Văn phòng UBND xã tham mưu

V

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Triển khai Đề án thí điểm định lượng hóa công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm cơ sở định lượng hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản triển khai

Theo tiến độ của tỉnh, thị xã

Văn phòng UBND xã tham mưu

2

Triển khai các Nghị định của Chính phủ về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức

Các quy định, chỉ đạo triển khai thực hiện

Theo tiến độ triển khai của Tỉnh, thị xã

Văn phòng UBND xã tham mưu

3

Triển khai Đề án thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ có liên quan khác

Các quy định, chỉ đạo triển khai thực hiện

Trong năm 2019

Văn phòng UBND xã tham mưu

4

Sơ kết việc thực hiện Đề án thí điểm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thông qua thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch, dân chủ

Báo cáo kết quả thực hiện

Quý II/2019

Phòng Nội vụ tham mưu

VI

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Tiếp tục triển khai việc nhà nước đặt hàng đối với các sản phẩm dịch vụ công ích

Danh mục dịch vụ Nhà nước đặt hàng các đơn vị sự nghiệp được phê duyệt

Thường xuyên

Công chức Tài chính – kế toán tham mưu

VII

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

1

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0

Quý III/2019

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

2

Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước theo lộ trình được xác định tại Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước được nâng cấp, hoàn thiện theo lộ trình

Theo lộ trình Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

3

Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa

Hệ thống thư điện tử công vụ được vận hành ổn định

Tháng 6/2019

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

4

Tiếp tục xây dựng Trang thông tin điện tử cho UBND cấp xã để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, phục vụ quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân về cơ chế, chính sách; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cấp xã, minh bạch hóa và tăng cường trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng chỉ số PAPI của tỉnh

Trang thông tin điện tử UBND xã đi vào vận hành; thực hiện liên kết với Cổng thông tin UBND thị xã

Trong năm 2019

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

5

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Hoàn thành chuyển đổi áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước

Trong năm 2019

Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu tổ chức thực hiện

VIII

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN

1

Tiếp tục triển khai các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp với Phần mềm một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Thực hiện kết nối, tích hợp liên thông với các ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp

Các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành  phục vụ xử lý, quản lý chuyên môn tại địa phương

Trong năm 2019

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

 

2

Triển khai dịch vụ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; và tích hợp dịch vụ SMS để thông báo kết quả dịch vụ bưu chính công ích

Dịch vụ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được triển khai

Thường xuyên

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

 

3

Duy trì cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp: Thanh toán trực tuyến, tin nhắn, khảo sát ý kiến khách hàng,…

Các công cụ, phương tiện được thiết lập hoàn thiện

Thường xuyên

Công chức Văn hóa – xã hội tham mưu

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 4:43:58 PM

^ Về đầu trang