Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
KIỂM SOÁT TTHC

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ NINH THÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 

Số:      /BC-UBND                       Ninh Thân ngày      tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 quý III năm 2021

 

 
 
 

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Không phát sinh

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Không phát sinh

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

           Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn của Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; đồng thời thường xuyên đăng tải kịp thời, cụ thể các Quyết định công bố thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã và bố trí tại bàn viết dành cho công dân, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận và thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khi có thể giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

 Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 172; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 01 ; số TTHC do địa phương tỉnh Khánh Hòa quy định: 171

       4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Xây dựng Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2021 về rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021; Phương án số 03/PA-UBND ngày 18/6/2021 về đơn giản hóa TTHC năm 2021

Qua rà soát, địa phương đã có Báo cáo số 226/BC-UBND về kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

Trong quý, địa phương không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về quy định hành chính.  

 

 

 

6. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 270, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 229 (trực tuyến:31, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 198); số từ kỳ trước chuyển qua: 41

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 263; trong đó, giải quyết trước hạn: 263, quá hạn:0

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 7; trong đó, trong hạn: 7, quá hạn: 0

            7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Xây dựng Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày  09/7/2021 về triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Ninh Thân.

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

          Hàng tháng, tổ chức họp cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa để đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra phức tạp, vì vậy tháng 7 và tháng 8 đã tạm dừng việc thực hiện họp định kỳ.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP:  thực hiện triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức và tuyên truyền cho công dân qua hệ thống Đài truyền thanh xã, Trang Thông tin điện tử của xã.

- Ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/6/2021 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Thân.

Trong kỳ báo cáo không phát sinh hồ sơ điện tử nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với các hồ sơ trực tuyến nộp trên Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Thường xuyên tuyên truyền về các thủ tục hành chính mới được công bố, điều chỉnh, bãi bỏ theo quyết định của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời tuyên truyền đến tổ chức, công dân thông qua các buổi họp thôn, thông qua hệ thống truyền thanh địa phương, thông qua Trang thông tin điện tử xã. Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, cách thức nộp hồ sơ, tra cứu thông tin thủ tục hành chính…cho khách hàng khi đến giao dịch tại Bộ phận TN và TKQ xã.

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, UBND xã đã tăng cường hướng dẫn cho khách hàng về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký sử dụng dịch vụ công ích.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Không

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC chủ yếu kiểm tra nội bộ trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày và qua cuộc họp bộ phận một cửa định kỳ hàng tháng; qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, tồn tại, phát huy những mặt đã đạt được, từ đó làm cơ sở để bình xét thi đua,  khen thưởng cuối năm.

12. Nội dung khác

          a) Tình hình, kết quả thực hiện Đề án liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí:

Trong quý không tiếp nhận hồ sơ thuộc các thủ tục liên thông nêu trên

 b) Tình hình triển khai một số công việc phục vụ vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

Đã thực hiện đăng ký tài khoản cho lãnh đạo, công chức trên trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

c) Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Qua rà soát, hiện nay UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với 172 thủ tục hành chính; trong đó có 106 thủ tục hành chính được ban hành quy trình giải quyết nội bộ.

(Danh mục kèm theo)

d) Việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Trong quý đã tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC, bộ phận một cửa đã phát phiếu đánh giá cho tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết TTHC, kết quả như sau:

- Về đánh giá xếp loại cán bộ công chức: có 1/1 công chức đạt mức hoàn thành 100% nhiệm vụ.

- Về đánh giá cơ quan:

+ Đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch và chứng thực: cơ quan xếp loại xuất sắc

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

1. Ưu điểm

- Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua được lãnh đạo UBND xã quan tâm, đôn đốc, kịp thời giải quyết góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hành chính tại địa phương; chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua việc thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Công tác công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời đảm bảo đầy đủ, chính xác.

- Lãnh đạo UBND xã luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của người dân trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên thông chưa được đồng bộ, kịp thời, cơ quan chủ trì phải liên hệ nhiều lần cho cơ quan phối hợp để đôn đốc, nhắc nhở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC trên toàn xã; ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Tiếp tục thực hiện đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của xã và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

4.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo phương châm được phục vụ.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Đề nghị các sở, ngành quan tâm rà soát, xây dựng  đầy đủ các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã để thuận tiện cho việc thực hiện.

Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021 của UBND xã Ninh Thân./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                           KT.CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã (VBĐT);                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Cán bộ, công chức liên quan (VBĐT);

- Lưu: VT, TU.

 

 

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(quý)

Kỳ báo cáo: quý III năm 2021

(Từ ngày 15  tháng 6  năm 2021  đến thời điểm báo cáo)

Đơn vị báo cáo:

UBND xã Ninh Thân

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thị xã Ninh Hòa

                                                                                                                                    Đơn vị tính: Số PAKN.

 

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

 

 

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

 

 

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

 

 

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

 

 

(1)

(2)

(3)
=(4)+(5)
=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=
(9)+(10)
=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=
(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

 

 

1

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

 (Quý/năm)

Kỳ báo cáo:  quý III năm 2021

(Từ ngày 15 tháng 6  năm 2021 đến thời điểm báo cáo)

Đơn vị báo cáo:

UBND xã Ninh Thân

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thị xã Ninh Hòa

                                       

                                                                                                                                                            Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Trong  hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực Chứng thực

100

0

100

0

100

100

0

0

0

0

0

2

Lĩnh vực Hộ tịch

160

31

97 

32

153

153

0

0

7

7

0

3

Lĩnh vực đất đai

9

0

0

9

9

9

0

0

0

0

0

4

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

270 

31

198

41

263

263

0

0

7

7

0

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH THÂN                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC LIÊN THÔNG KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THÂN

(Từ ngày  15/6/2021 đến thời điểm báo cáo)

 

 
 

 

STT

Tên thủ tục

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước

 chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

 

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH THÂN                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

TT

Thủ tục hành chính

Mã số TTHC trên Cổng DVCQG

Lĩnh vực

Quyết định công bố hoặc công bố danh mục TTHC

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Ghi chú

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

2.000206.000.00.00.H32

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

2.000184.000.00.00.H32

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Quyết định

số 1521/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

2.001621.000.00.00.H32

Thủy lợi

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.003440.000.00.00.H32

Thủy lợi

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.003446.000.00.00.H32

Thủy lợi

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

1.005412.000.00.00.H32

Bảo hiểm

Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019

 

 

 1.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

1.000506.000.00.00.H32

Giảm nghèo

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

1.000489.000.00.00.H32

Giảm nghèo

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

2.000355.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000286.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

2.000602.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1.001699.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

1.001653.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2.000751.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.001753.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2431QĐ-UBND ngày 23/8/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

2.002165.000.00.00.H32

Bồi thường nhà nước

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/01/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000908.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2.000815.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2.000884.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000913.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2.000927.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2.000942.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001035.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực di chúc

2.001019.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

2.001016.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001406.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001009.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký khai sinh

1.001193.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký kết hôn

1.000894.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1.001022.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

1.000689.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký khai tử

1.000656.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký khai sinh lưu động

1.003583.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký kết hôn lưu động

1.000593.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký khai tử lưu động

1.000419.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký giám hộ

1.004837.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

1.004845.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

1.004859.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.004873.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký lại khai sinh

1.004884.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.004772.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký lại kết hôn

1.004746.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

2.000635.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 1.  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2.001263.000.00.00.H32

Nuôi con nuôi

Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 11/3/2021

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 14/4/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

2.001255.000.00.00.H32

Nuôi con nuôi

Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 11/3/2021

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 14/4/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.001457.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

2.001449.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Công nhận hòa giải viên

2.000373.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

2.000333.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Thôi làm hòa giải viên

2.000930.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

2.002080.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2.000986.000.00.00.H32

Liên thông TTHC

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

2.001023.000.00.00.H32

Liên thông TTHC

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện) 

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004875.000.00.00.H32

Công tác dân tộc

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020     của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004888.000.00.00.H32

Công tác dân tộc

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2020     của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

1.005364.000.00.00.H32

Dân số

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

 

 1.  

Hòa giải tranh chấp đất đai

1.003554.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

 

 1.  

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.005398.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002335.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002255.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp  đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

2.000976.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2.001711.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.004002.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1.003930.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Xóa đăng ký phương tiện

2.001659.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

1.004088.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

1.004047.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

1.004036.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.003970.000.00.00.H32

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

1.006391

Đường thủy nội địa

Quyết định số2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Tiếp công dân tại cấp xã

2.001909.000.00.00.H32

Tiếp công dân

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Xử lý đơn tại cấp xã

2.001801.000.00.00.H32

Xử lý đơn thư

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

2.001925.000.00.00.H32

Giải quyết khiếu nại

Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

1.005460.000.00.00.H32

Giải quyết tố cáo

Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 26/11/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

2.001810.000.00.00.H32

Giáo dục mầm non

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

1.004441.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004492.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

1.004443.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004485.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

1.004273.000.00.00.H32

Môi trường

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1.004082.000.00.00.H32

Khoa học công nghệ và Môi trường

Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ.

1.008243

Chính sách

Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

 
 1.  

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

1.004964.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 01/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 01/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 
 1.  

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2.001382.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1.003337.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

1.002271.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002271.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.002410.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/7/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

2.002307.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 2664/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

2.002308.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 2664/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

1.003596.000.00.00.H32

Nông nghiệp

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

1.003521.000.00.00.H32

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

1.000132.000.00.00.H32

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.001790.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.001798.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thực hiện việc giải trình

2.001797.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 27/4/2021  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2.002163.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

2.002162.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

2.002161.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thông báo thành lập tổ hợp tác

2.002226.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 1.  

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

2.002227.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa  

 

 1.  

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

2.002228.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa  

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.000775.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.000346.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

2.000337.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1.000748.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000305.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008901.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008902.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

1.008903.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.00.00.H32

Thể dục thể thao

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1.000954.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

1.001120.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

1.003622.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2.000509.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

1.001028.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001055.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001078.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001085.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001090.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

1.001098.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

1.001109.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001156.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1.001167.000.00.00.H32

Tôn giáo
 Chính phủ

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001310.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 
 1.  

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2.001947.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

1.004941.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

2.001944.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

2.001942.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 1.  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1.008004.000.00.00.H32

Trồng trọt

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21/02/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 27/4/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1.  

Đăng ký khai thác nước dưới đất

1.001662

Tài nguyên nước

Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020

Quyết định 2030/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

 

 1.  

Lấy ý kiến của UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước ngoại tỉnh

1.001645

Tài nguyên nước

Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020

Quyết định 2030/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

 

 

Tổng cộng:

106/ 172 TTHC cấp xã đã được phê duyệt quy trình nội bộ

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2021 6:56:41 AM

 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang